top of page

Publications

Selected Publications 

 

(Full list of publications at Google Scholar)

1. "A Li-rich layered oxide cathode with negligible voltage decay”, Dong Luo, He Zhu, Yi Xia, Zijia Yin, Yan Qin, Tianyi Li, Qinghua Zhang, Lin Gu, Yong Peng, Junwei Zhang, Kamila M Wiaderek, Yalan Huang, Tingting Yang, Yu Tang, Si Lan, Yang Ren*, Wenquan Lu*, Christopher M Wolverton*, Qi Liu*. Nature Energy., 2023, 1-10.[View].

                         

2.  "Interfacial orbital ordering enabled unprecedented cyclability in low-cost LiMnO2 cathode for sustainable lithium-ion batteries". Xiaohui Zhu+, Fanqi Meng+, Qinghua Zhang+, Liang Xue, He Zhu, Si Lan, Qi Liu*, Jing Zhao,Yuhang Zhuang, Qiubo Guo, Bo Liu, Lin Gu*, Xia Lu, Yang Ren, Hui Xia*. Nature Sustainability., 2020, 4, 392. [View]

3.   "Approaching the Capacity Limit of Lithium Cobalt Oxide in Lithium Ion Batteries via La and Al Doping". Qi Liu, Xin Sun*, Dan Lei, Yan Qin, Jianguo Wen, Fangming Guo, Yimin A Wu, Yangchun Rong, Ronghui Kou,Xianghui Xiao, Frederic Aguesse, Javier Bareño, Yang Ren*, Wenquan Lu, Yangxing Li*. Nature Energy., 2018, 3, 936- 943.  [View]

4. "Achieving ultrahigh-rate and high-safety Li+ storage based on interconnected tunnel structure in micro-size niobium tungsten oxides". Yang Yang+, He Zhu+, Jinfei Xiao, Hongbo Geng, Yufei Zhang, Jinbao Zhao, Gen Li, Xun-Li Wang, Cheng Chao Li*, Qi Liu*. Advanced Materials., 2020.  [View] 

5. "Making Li-Metal Electrode Rechargeable by Controlling the Direction of Dendrite Growth". Yadong Liu+, Qi Liu+ (co-first author), Le Xin+, Yuzi Liu, Fan Yang, Eric A. Stach and Jian Xie*. Nature Energy., 2017, 2, 17083.  [View]

6.  "Aqueous Li-Ion Battery Enabled by Halogen Conversion–Intercalation Chemistry in Graphite". Chongyin Yang, Ji Chen, Xiao Ji, Travis P. Pollard, Xujie Lü, Cheng-Jun Sun, Singyuk Hou, Qi Liu, Cunming Liu, Tingting Qing, Yingqi Wang, Oleg Borodin, Yang Ren, Kang Xu, Chunsheng Wang*, Nature., 2019, 569, 245.  [View]

7. "Unblocking Oxygen Charge Compensation for Stabilized High-Voltage Structure in P2-type Sodium-Ion Cathode”, He Zhu+, Zhenpeng Yao+, Hekang Zhu,Yalan Huang, Jian Zhang, Cheng Chao Li, Kamila M. Wiaderek, Yang Ren, Cheng-Jun Sun, Hua Zhou, Longlong Fan, Yanan Chen, Hui Xia, Lin Gu, Si Lan, Qi Liu*, Advanced Science., 2022.9,2200498.  [View]

8.  "Spontaneous strain buffer enables superior cycling stability in single-crystal nickel-rich NCM cathode". He Zhu+,Yu Tang+, Kamila Wiaderek, Olaf Borkiewicz, Yang Ren,  Jian Zhang , Jincan Ren, Longlong Fan, Cheng-Chao Li, Danfeng Li, Xun-Li Wang, Qi Liu*.Nano Letters., 2021, 21,9997-10005.[View]

9. "Modulating Surface Ligand Orientation for Stabilized Anionic Redox in Li-rich Cathode Oxides". Yanchen Liu, He Zhu*, Hekang Zhu, Yang Ren, Yalan Huang, Liang Dai, Shuming Dou, Jie Xu, Cheng-Jun Sun, Xun-Li Wang, Yida Deng, Wenbin Hu, Qunhui Yuan, Xingjun Liu, Junwei Wu*, Yanan Chen*, Qi Liu*Advanced Energy Materials., 2021.2003479. [View]

10"A medium-range structure motif linking amorphous and crystalline states". Si Lan*, Li Zhu, Zhenduo Wu,Lin Gu, Qinghua Zhang , Huihui Kong , Jizi Liu , Ruoyu Song , Sinan Liu , Gang Sha, Yingang Wang, Qi Liu, Wei Liu, Peiyi Wang, Chain-Tsuan Liu, Yang Ren*, Xun-Li Wang*,Nature Materials., 2021,20,1347.[View]

 

11.  "Facet-Dependent Active Sites of a Single Cu2O Particle Photocatalyst for CO2 Reduction to Methanol". Yimin A. Wu, Ian McNulty, Cong Liu, Kah Chun Lau, Qi Liu, Arvydas P. Paulikas, Cheng-Jun Sun, Zhonghou Cai, Jeffrey R. Guest, Yang Ren, Vojislav Stamenkovic, Larry A. Curtiss, Yuzi Liu*, Tijana Rajh*. Nature Energy., 2019, 4, 957–968.  [View] 

12  "Burning Lithium in CS2 for High-Performing Compact Li2S–Graphene Nanocapsules for Li–S Batteries". Guoqiang Tan, Rui Xu, Zhenyu Xing, Yifei Yuan, Jun Lu*, Jianguo Wen, Cong Liu, Lu Ma, Chun Zhan, Qi Liu, Tianpin Wu, Zelang Jian, Reza Shahbazian-Yassar, Yang Ren, Dean J. Miller, Larry A. Curtiss, Xiulei Ji*, Khalil Amine*, Nature Energy., 2018, 2, 17090.  [View]

2024

139."Boosting Zn2+ Intercalation in Manganese Oxides for Aqueous Zinc Ion Batteries via Delocalizing the d-electrons Spin States of Mn Site", Yifeng Huang, Yanzhou Peng, Qin Ouyang, Qi Feng, Hang Wang, Dezhou Zheng*, Fuxin Wang,

 Xihong Lu,Qi Liu*, Energy Storage Materials, 2024, In Publication, [View]

138."Cation configuration and structural degradation of layered transition metal oxides in sodium-ion batteries", Tingting Yang, Xingyu Wang, Zhengbo Liu, Qi Liu*, ACS Nano, 2024, In Publication

137."Enabling High Stability of Co-Free LiNiO2 Cathode via a Sulfide-Enriched Cathode Electrolyte Interface”, Zhaowen Bai, Qi Liu*, Yang Ren*, ACS Energy Letters. 2024, 9, 2717-2726, [View]

136."Regulation of both bulk and surface structure by W/S co-doping for Li-rich layered cathodes with remarkable voltage and capacity stability”, Zhenkun Liu, Xiangli Che, Wei Wang, Gesong Huang, Wenjie Huang, Chenyu Liu, Qi Liu*, Ye Zhu*, Zhan Lin, Dong Luo*, Advanced Functional Materials, 2024,DOI: 10.1002/adfm.202404044[View]

135."Achieving Long‐Life Ni‐Rich Cathodes with Improved Mechanical‐Chemical Properties Via Concentration Gradient Structure”, Zhiyong Huang, Jie Yan, Zhengbo Liu, Wei Wang, Yu Tang, Zhibo Zhang, Tingting Yang, Xingyu Wang, Xingjun Li, Qingyu Kong, Si Lan, He Zhu*, Yang Ren, Qi Liu*Advanced Functional Materials., 2024,3,2400956[View].

134."Regulating the Electron Distribution of Metal Oxygen for Enhanced Oxygen Stability in Li-rich Layered Cathodes”, Zijia Yin, Jun Zhao, Dong Luo, Yi-Ying Chin, Chien-Te Chen, Huaican Chen, Wen Yin, Yu Tang, Tingting Yang, Jincan Ren, Tianyi Li, Kamila M. Wiaderek, Qingyu Kong, Jun Fan*, He Zhu*, Yang Ren, Qi Liu*Advanced Science., 2024, In press[View].

133."Non‐Resonant Structure Induces N‐Rich Solid Electrolyte Interface toward Ultra‐Stable Solid‐State Lithium‐Metal Batteries”, Shuoxiao Zhang, Han Liu, Zhengbo Liu, Yajun Zhao, Jie Yan, Yangqian Zhang, Fangyan Liu, Qi Liu, Chen Liu, Gang Sun, Zhenbo Wang, Jiayi Yang, Yang Ren*Advanced Functional Materials., 2024,3,2401377[View].

132."Insight into structural degradation of NCMs under extreme fast charging process”, Yu Tang, Xing-Yu Wang, Jin-Can Ren, Bo-Wen Chen, Zhi-Yong Huang, Wei Wang, Ya-Lan Huang, Bing-Hao Zhang, Si Lan, Zhang-Long He, Qi Liu*, Hao He*Rare Metals., 2024,43,41[View].

2023

131."Unraveling the Mechanism of Cooperative Redox Chemistry in High‐Efficient Zn2+ Storage of Vanadium Oxide Cathode”, Lijun Zhou, Ping Li, Chenghui Zeng, Ang Yi, Jinhao Xie, Fuxin Wang, Dezhou Zheng, Qi Liu, Xihong Lu*, Advanced Science.,, 2023,11,2305749[View].

130."Electronic structure modulation of unconventional phase metal nanomaterials for highly selective carbon dioxide electroreduction”, Juan Wang, Haoyi Tan, Hongming Xu, Shibo Xi, Qingbo Wa, Yunhao Wang, Wei Xi, Jingwen Zhou, Jinli Yu, Fengkun Hao, Yuecheng Xiong, Yangbo Ma, Guozhi Wang, Qi Liu, Guangcun Shan, Minhua Shao, Zhanxi FanACS Materials Letters., 2023,5,3212[View].

129. "P3-Na0.45Ni0.2Mn0.8O2/Na2SeO4 Heterostructure Enabling Long-Life and High-Rate Sodium-Ion Batteries”, Tianyi Song, Chenchen Wang*, Lei Kang, Wenjiao Yao, Heyi Wang, Huige Chen, Qi Liu, Yang Lu, Zhiqiang Guan, Anquan Zhu, Tianxing Kang, Yongbing Tang*, Chun‐Sing LEE*. Advanced Energy Materials 2023,13,2302393[View].

128. "The d-orbital coupling modulation of CuNi alloy for acetonitrile electrochemical reduction and in-situ hydrogenation behavior characterization”, Boling Liu, Dong He, Zunjian Ke, Hongbo Wang, Chongyang Tang, Qi Zhang, Hang Xu, Menghua Yang, Yafei Yang, Qi Liu*, Xiangheng Xiao. Science China Chemistry, 2023,11,66[View].

127. "Stabilizing the deep sodiation process in layered sodium manganese cathodes by anchoring boron ions”, Tingting Yang, Qiang Li, Zhengbo Liu, Tianyi Li, Kamila M. Wiaderek, Yingxia Liu, Zijia Yin, Si Lan*, Wei Wang, Yu Tang, Yang Ren, Qi Liu*, Advanced Materials., 2023,2306533[View].

126. "Lattice-strained and ultra stable non-noble metal electrocatalysts for overall water splitting”, Ying Yang, Daorui Wang, Lin Gu, Xinruo Luo, Suoying Zhang, Yang Ren, Qi Liu*, Electrochimica Acta., 2023. 468:143124.[View].

125. "Li-S Batteries: Challenges, Achievements and Opportunities”, Hassan Raza, Songyan Bai, Junye Cheng*, Soumyadip Majumder, He Zhu, Qi Liu*, Guangping Zheng, Xifei Li, Guohua Chen*, Electrochemical Energy Reviews., 2023. 6:29.[View].

124. "In situ formed inorganic conductive network enables high stability and rate capability of single-crystalline nickel-rich cathodes”, Xi Chen, TANG Yu, Zhibo Zhang, Muhammad Ahmad, Iftikhar Hussain, Tianyi Li, Si Lan, Kaili Zhang*, Qi Liu*. Journal of Materials Chemistry A., 2023,11,18713.[View].

123. "Atomic pinning mitigates voltage decay in a lithium-rich layered oxide”, Qi Liu, Yang Ren, Changjun Zhang. Nature Energy., 2023Accepted.

122. "Regulating electron distribution of P2-type layered oxide cathodes for practical sodium-ion batteries”, Zhengbo Liu , Chao Peng, Jun Wu , TingTing Yang , Jun Zeng, Fangkun Li , Anthony Kucernak , Dongfeng Xue, Qi Liu*, Min Zhu, Jun Liu*. Materials Today., 2023.[View].

121. "A Li-rich layered oxide cathode with negligible voltage decay”, Dong Luo, He Zhu, Yi Xia, Zijia Yin, Yan Qin, Tianyi Li, Qinghua Zhang, Lin Gu, Yong Peng, Junwei Zhang, Kamila M Wiaderek, Yalan Huang, Tingting Yang, Yu Tang, Si Lan, Yang Ren*, Wenquan Lu*, Christopher M Wolverton*, Qi Liu*. Nature Energy., 2023, 1-10.[View].

120. "Molten Salt-Assisted Synthesis of Single-Crystalline Nonstoichiometric Li1+xNi1–xO12 with Improved Structural Stability”, Guoyu Ding, Meng Yao, Jinhan Li, Tingting Yang, Yudong Zhang, Kuiming Liu, Xinhui Huang, Zhonghan Wu, Jiayu Chen, Ziyan Wu, Jiayong Du, Changru Rong, Qi Liu*, Wei Zhang, Fangyi Cheng*.Advanced Energy Materials., 2023, 13, 11, 7322–7330.[View].

119. "Structurally Robust Honeycomb Layered Strontium Iridate as an Oxygen Evolution Electrocatalyst in Acid”, Lina Wang, Lei Shi, Qi Liu, Yalan Huang, Wensheng Yan, Xiao Liang, Xiao Zhao, Hui Chen, Xiaoxin Zou*. ACS Catalysis., 2023, 13, 11, 7322–7330.[View].

118. "Manganese and Cobalt-Free Ultrahigh-Ni-Rich Single-Crystal Cathode for High-Performance Lithium Batteries”, Adil Saleem, He Zhu, Muhammad K Majeed, Rashid Iqbal, Bushra Jabar, Arshad Hussain, M Zeeshan Ashfaq, Muhammad Ahmad, Sajid Rauf, Jean Pierre Mwizerwa, Jun Shen*, Qi Liu*.  ACS Applied Materials & Interfaces., 2023, 15, 17, 20843–20853.[View].

117. "Enabling high‐performance 4.6V LiCoO2 in a wide temperature range via a synergetic strategy”, Jincan Ren, Yu Tang, Weibao Li, Dong He, He Zhu, Xingyu Wang, Si Lan, Zijia Yin, Tingting Yang, Zhaowen Bai, Yang Ren, Xiangheng Xiao, Qi Liu*.  EcoMat., 2023, DOI: 10.1002/eom2.12344 [View].

116. "Compacting electric double layer enables carbon electrode with ultrahigh Zn Ion storage capability”, JXin Shi, Jinhao Xie, Fan Yang, Fuxin Wang, Dezhou Zheng, Xianshuo Cao, Yanxia Yu, Qi Liu, Xihong Lu*. Angewandte Chemie2022, 61,  e2022147 [View].

115. "Typical cathode materials for lithium‐ion and sodium‐ion batteries: From structural design to performance optimization”, Jincan Ren, He Zhu, Yongjin Fang, Weibao Li, Si Lan, Shaochong Wei, Zijia Yin, Yu Tang, Yang Ren*, Qi Liu*.  Carbon Neutralization., 2023, 2,339 [View].

114. "Direct synthessis of ammonia from nitrate on amorphous graphene with near 100% efficiency”, Libei Huang, Le Cheng, Tinghao Ma, Jun‐Jie Zhang, Haikun Wu, Jianjun Su, Yun Song, He Zhu, Qi Liu, Minghui Zhu, Zhiyuan Zeng, Qiyuan He, Man‐Kit Tse, Deng‐tao Yang, Boris I Yakobson, Ben Zhong Tang, Yang Ren, Ruquan Ye*.  Advanced Materials.2023, 35, 2211856[View].

113. "Pre-zeolite framework super-MIEC anodes for high-rate lithium-ion batteries”, Shitong Wang, Lijiang Zhao, Yanhao Dong, He Zhu, Yang Yang, Haowei Xu, Baoming Wang, Yakun Yuan, Yang Ren, Xiaojing Huang, Wei Quan, Yutong Li, Yimeng Huang, Charles M Settens, Qi He, Yongwen Sun, Hua Wang, Zunqiu Xiao, Wenjun Liu, Xianghui Xiao, Riqiang Fu, Qiang Li, Yong S Chu, Zhongtai Zhang, Qi Liu, Andrew M Minor, Junying Zhang, Zilong Tang, Ju Li*.  Energy & Environmental Science., 2023,16, 241-251.[View].

112. "An Innovative Insight into Performance Degradation of NCM111 Cathode Induced by Suspension of Operation”, Binghao Zhang, He Zhu, Yang Ren, Hekang Zhu, Weitong Lin, Ji-Jung Kai, Tianyi Li, Leighanne C Gallington, Jincan Ren, Yalan Huang, Si Lan, Xiaopeng Tang, Qi Liu*.  ACS Applied Materials & Interfaces., 2023,15, 5,6612.[View].

111. "High-Performance Layered Ni-Rich Cathode Materials Enabled by Stress-Resistant Nanosheets”, Hekang Zhu, Tingting Yang, Pui-Kit Lee, Zijia Yin, Yu Tang, Tianyi Li, Leighanne C Gallington, Yang Ren, Denis YW Yu*, Qi Liu*.  ACS Applied Materials & Interfaces., 2023, In Press.[View].

110. "Towards extreme fast charging of 4.6 V LiCoO2 via mitigating high-voltage kinetic hindrance”, Yu Tang, Jun Zhao, He Zhu, Jincan Ren, Wei Wang, Yongjin Fang, Zhiyong Huang, Zijia Yin, Yalan Huang, Binghao Zhang, Tingting Yang, Tianyi Li, Leighanne C Gallington, Si Lan, Yang Ren, Qi Liu*.  Journal of Energy Chemistry ., 2023,18,13-20.[View].

109. "Insights into Ti doping for stabilizing the Na2/3Fe1/3Mn2/3O2 cathode in sodium ion battery”, Tingting Yang, Yalan Huang, Jian Zhang, He Zhu, Jincan Ren, Tianyi Li, Leighanne C Gallington, Si Lan, Ligao Yang*, Qi Liu*.  Journal of Energy Chemistry., 2022,73,542-548.[View].

2022

108. "Approaching stable oxygen redox reaction in lithium-rich cathode materials: Structure perspectives from mechanism to optimization ”,Zijia Yin†, He Zhu†, Yalan Huang, Dong Luo, Yang Ren, Si Lan, Qi Liu*Journal of Material Chemistry A., 2022,10, 19387-19411.[View].

107. "Vacancy-enhanced oxygen redox and structural stability of spinel Li2Mn3O7−x ”,Zijia Yin†, He Zhu†, Yalan Huang, Lu Yang, Zepeng Liu, Shuwei Li, Zhiwei Hu, Qingyu Kong, Xi Shen, Qi Liu, He Zhu, Jin-Ming Chen, Shu-Chih Haw, Yurui Gao, Wang Yingying, Dong Su, Xuefeng Wang, Richeng Yu, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen. Chemical Communications., 2022,58,11685.[View].

106.  "Compacting Electric Double Layer Enables Carbon Electrode with Ultrahigh Zn Ion Storage Capability ”,Xin Shi, Jinhao Xie, Fan Yang, Fuxin Wang, Dezhou Zheng, Xianshuo Cao, Yanxia Yu, Qi Liu, Xihong Lu*. Angewandte Chemie., 2022, In Press.[View].

105. "Steering the Topological Defects in Amorphous Laser-Induced Graphene for Direct Nitrate-to-Ammonia Electroreduction”,Le Cheng, Tinghao Ma, Binghao Zhang, Libei Huang, Weihua Guo, Feijun Hu, He Zhu, Zhaoyu Wang, Tingting Zheng, Deng-Tao Yang, Chi-Kit Siu, Qi Liu, Yang Ren, Chuan Xia, Ben Zhong Tang, Ruquan Ye*. ACS Catalysis., 2022, 12,11639[View].

104.  "Spreading monoclinic boundary network between hexagonal primary grains for high performance Ni-rich cathode materials ”,Xing Xu+, He Zhu+, Yu Tang, Liguang Wang, Qinghua Zhang, Yang Ren, Si Lan, Lizhi Xiang, Jiyuan Jian,Hua Huo, Guo-Xing Chen, Lin Gu, Geping Yin, Xun-Li Wang, Xueliang Sun,Chunyu Du*, Qi Liu*, Nano Energy., 2022,100,107502.[View].

103.  "Constructing O2/O3 Homogeneous Hybrid Stabilizes Li-rich Layered Cathodes ”,Yafen Chen#, Yanchen Liu#, Jingchao Zhang#, He Zhu*, Yang Ren, Wei Wang, Qi Zhang, Yang Zhang, Qunhui Yuan, Guo-Xing Chen, Kaikai Li, Xingjun Liu, Junwei Wu*, Qi Liu*, Yanan Chen*, Energy Storage Materials., 2022,51,756[View].

102.  "Protonated Iridate Nanosheets with a Highly Active and Stable Layered Perovskite Framework for Acidic Oxygen Evolution ”, Hui Chen, Lei Shi, Ke Sun, Kexin Zhang, Qi Liu, Junjie Ge, Xiao Liang, Boyuan Tian, Yalan Huang, Zhaoping Shi, Zizhun Wang, Wei Zhang,Mingjie Liu and Xiaoxin Zou*. ACS Catalysis., 2022, 12, 8658. [View]

101.  "Insight into Ti doping for stabilizing the Na2/3Fe1/3Mn2/3O2 cathode in sodium ion battery”, Tingting Yang, Yalan Huang, Jian Zhang, He Zhu, Jincan Ren, Tianyi Li, Leighanne C. Gallington, Si Lan, Ligao Yang*, Qi Liu*, Journal of Energy Chemistry., In Press.[View]

100.  "The Lithiophobic-to-Lithiophilic Transition on the Graphite towards Ultrafast-Charging and Long-Cycling Lithium-Ion Batteries ”, Peng Du+, Xinming Fan+, Bao Zhang, Liang Cao, Jincan Ren, Xing Ou*, Xueyi Guo*, Qi Liu*, Energy Storage Materials., 2022,50,648.[View]

99.  "Anomalous self-optimizing lithium-ion battery graphene anode from laser activation of small organic molecules”, Binghao Zhang, Le Cheng, Libei Huang, Yu Tang, Yongjing Fang, Tao Li, Ruquan Ye*, Qi Liu*, Small Methods., 2022,6,2200280[View].

98.  "Transient Solid‐State Laser Activation of Indium for High‐Performance Reduction of CO2 to Formate”, Weihua Guo, Yuefeng Zhang, Jianjun Su, Yun Song, Libei Huang, Le Cheng, Xiaohu Cao, Yubing Dou, Yangbo Ma, Chenyan Ma, He Zhu, Tingting Zheng, Zhaoyu Wang, Hao Li, Zhanxi Fan, Qi Liu, Zhiyuan Zeng, Juncai Dong, Chuan Xia, Ben Zhong Tang, Ruquan Ye*, Small. 2022, 18, 2201311[View]

97 "Acid-in-Clay Electrolyte for Wide-Temperature-Range and Long-Cycle Proton Batteries”, Shitong Wang, Heng Jiang, Yanhao Dong, David Clarkson, He Zhu, Charles M. Settens, Yang Ren, Thanh Nguyen, Fei Han, Weiwei Fan, So Yeon Kim, Jianan Zhang, Weijiang Xue, Sean K. Sandstrom, Guiyin Xu, Emre Teckoglu, Mingda Li, Sili Deng, Qi Liu, Steven G. Greenbaum, Xiulei Ji*, Tao Gao*, Ju Li*, Advanced Materials.2022,34,2202063 [View]

96 "Thermally rearranged covalent organic framework with flame-retardancy as a high safety Li-ion solid electrolyte”,

Zhifang Wang, Yushu Zhang, Penghui Zhang, DongYan, Jinjin Liu, Yao Chen,Qi Liu, Peng Cheng, Michael J. Zaworotko, Zhenjie Zhang*, eScience, 2022[View]

95.  "Stepwise Fabrication of Proton-conducting Covalent Organic Frameworks for Hydrogen Fuel Cell Applications”,

Shuping JiaPeng ZhaoQi Liu, Yao Chen, Peng Cheng, Yi Yang & Zhenjie Zhang, Chemical Research in Chinese Universities, 2022[View]

94.  "Unblocking Oxygen Charge Compensation for Stabilized High-Voltage Structure in P2-type Sodium-Ion Cathode”, He Zhu+, Zhenpeng Yao+, Hekang Zhu,Yalan Huang, Jian Zhang, Cheng Chao Li, Kamila M. Wiaderek, Yang Ren, Cheng-Jun Sun, Hua Zhou, Longlong Fan, Yanan Chen, Hui Xia, Lin Gu, Si Lan, Qi Liu*, Advanced Science., 2022.9,2200498.  [View]

93. "Stabilizing Layered Structure in Aqueous Electrolyte via Dynamic Water”, Liang Xue+, Qinghua Zhang+, Yalan Huang+, He Zhu, Lili Xu, Shiying Guo, Xiaohui Zhu, Hanghui Liu, Yin Huang, Jiangfeng Huang, Lude Lu, Shengli Zhang, Lin Gu, Qi Liu, Junwu Zhu*, Hui Xia*, Advanced Materials., 2022,34,2108541. [View]

92"Reconstruction of the incremental capacity trajectories from current-varying profiles for lithium-ion batteries”, Xiaopeng Tang, Yujie Wang*, Qi Liu, Furong Gao*, Iscience, 2021.24(10),103103. [View]

 

2021

91.  "Modulating precursor nanosheets for stabilized Ni-rich cathode material for Li ion batteries". Hekang Zhu, Zijia Yin, Yu Tang, Yang Ren, He Zhu, Dong Luo, Si Lan, Qi Liu*, Rare Metals, [View]

90.  "Spontaneous strain buffer enables superior cycling stability in single-crystal nickel-rich NCM cathode". He Zhu+,Yu Tang+, Kamila Wiaderek, Olaf Borkiewicz, Yang Ren,  Jian Zhang , Jincan Ren, Longlong Fan, Cheng-Chao Li, Danfeng Li, Xun-Li Wang, Qi Liu*.Nano Letters., 2021, 21,9997-10005.[View]

 

89 "A Balancing Current Ratio based State-of-Health Estimation Solution for Lithium-ion Battery Pack”, Xiaopeng Tang, Furong Gao, Kailong Liu, Qi Liu, Aoife M. FoleyIEEE Transactions on Industrial Electronics., 2021. [View] 

88"Ten Thousand-Cycle Ultrafast Energy Storage of Wadsley–Roth Phase Fe–Nb Oxides with a Desolvation Promoting Interfacial Layer”, Yang Yang, He Zhu, Fei Yang,Fan Yang, Dongjiang Chen, Zhipeng Wen, Dongzheng Wu, Minghui Ye, Yufei Zhang, Jinbao Zhao, Qi Liu, Xihong Lu, Meng Gu*, Cheng Chao Li*, and Weidong He*. Nano Letters., 2021.  [View]

87"Comprehensive study and improvement of experimental methods for obtaining referenced battery state-of-power". Xiaopeng TANG, Kailong LIU*, Qi Liu, Qiao Peng, Furong Gao, Journal of Power Sources., 2021,512,230462.[View] 

86"Ultralow Volume Change of P2-type Layered Oxide Cathode with Controlled Phase Transition by Regulating Distribution of Na+". Zhengbo LiuJiadong ShenShihui FengYalan HuangDuojie WuFangkun LiYuanmin ZhuMeng Gu*Qi Liu*Jun Liu*Min Zhu,Angewandte Chemie., 2021. 133, 21128.[View] 

85"A medium-range structure motif linking amorphous and crystalline states". Si Lan*, Li Zhu, Zhenduo Wu,Lin Gu, Qinghua Zhang , Huihui Kong , Jizi Liu , Ruoyu Song , Sinan Liu , Gang Sha, Yingang Wang, Qi Liu, Wei Liu, Peiyi Wang, Chain-Tsuan Liu, Yang Ren*, Xun-Li Wang*,Nature Materials., 2021,20,1347.[View] 

84"Insight into capacity decay mechanism in cycled LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode via in situ X-ray diffraction". Yalan Huang,He Zhu, Hekang Zhu,Jian Zhang, Yang Ren, Qi Liu*. Nanotechnology., 2021, 32, 295701. [View].

83"In-situ scattering study of multiscale structural evolution during liquid-liquid phase transition in Mg-based metallic glasses". Kanghua Li, Jiacheng Ge, Sinan Liu, Shu Fu, Zixuan Yin, Wentao Zhang, Guoxing Chen, Shaochong Wei*, Tao Feng, Qi Liu*, Xun-Li Wang, Horst Hahn, Si Lan*,Rare Metals., 2021,40,3107.[View] 

82. "Modulating Surface Ligand Orientation for Stabilized Anionic Redox in Li-rich Cathode Oxides". Yanchen Liu, He Zhu*, Hekang Zhu, Yang Ren, Yalan Huang, Liang Dai, Shuming Dou, Jie Xu, Cheng-Jun Sun, Xun-Li Wang, Yida Deng, Wenbin Hu, Qunhui Yuan, Xingjun Liu, Junwei Wu*, Yanan Chen*, Qi Liu*Advanced Energy Materials., 2021.2003479. [View]

81. "A nanorod-like Ni-rich layered cathode with enhanced Li+ diffusion pathways for high-performance lithium-ion batteries". Fangkun Li,   Zhengbo Liu,   Jiadong Shen,   Xijun Xu,  Liyan Zeng, Binghao Zhang, He Zhu, Qi Liu*, Jun Liu*, Min Zhu. Journal of Materials Chemistry-A., 2021,26,1-26.[View] 

80.  "Bridging structural inhomogeneity to functionality: Pair distribution function methods for functional materials development". He Zhu+, Yalan Huang+, Jincan Ren, Binghao Zhang, Yubin Ke, Alex K.-Y. Jen, Qiang Zhang, Xun-Li Wang and Qi Liu*Advanced Science., 2021. [View] 

2020

79. "Recent advances of transition metal based bifunctional electrocatalysts for rechargeable zinc-air batteries*, Licheng Wei, Edison Huixiang Ang, Yang Yang, Yanlin Qin, Yufei Zhang, Minghui Ye, Qi Liu, Cheng Chao Li. Journal of Power Sources., 2020. 477,228696.  [View]

78. "Post‐Lithium‐Ion Battery Era: Recent Advances in Rechargeable Potassium‐Ion Batteries". Bo Wang, Edison Huixiang Ang, Yang Yang, Yufei Zhang, Minghui Ye, Qi LiuCheng Chao Li. Chemistry-A European Journal., 2020,26,1-26. [View] 

77.  "Interfacial orbital ordering enabled unprecedented cyclability in low-cost LiMnO2 cathode for sustainable lithium-ion batteries". Xiaohui Zhu+, Fanqi Meng+, Qinghua Zhang+, Liang Xue, He Zhu, Si Lan, Qi Liu*, Jing Zhao,Yuhang Zhuang, Qiubo Guo, Bo Liu, Lin Gu*, Xia Lu, Yang Ren, Hui Xia*. Nature Sustainability., 2020, 4, 392. [View]

76.  "Synergistic Interface‐Assisted Electrode–Electrolyte Coupling Toward Advanced Charge Storage". Shuo Sun, Dewei Rao, Teng Zhai*, Qi LiuHao Huang, Bo Liu,Hongshen Zhang, Liang Xue,Hui Xia*. Advanced Materials., 2020, 2005344.  [View]

75.  "Recent advances of transition metal based bifunctional electrocatalysts for rechargeable zinc-air batteries".       Licheng Wei, Edison Huixiang Ang, Yang Yang, Yanlin Qin, Yufei Zhang, Minghui Ye, Qi Liu, Cheng Chao Li*. Journal of Power Sources., 2020, 477, 228696.  [View]

74.  "Coupling a Sponge Metal Fibers Skeleton with In Situ Surface Engineering to Achieve Advanced Electrodes for Flexible Lithium–Sulfur Batteries". B Liu, Y Zhang, Z Wang, C Ai, S Liu, P Liu, Y Zhong, S Lin, S Deng, Qi Liu, G  Pan, X Wang, X Xia*, J Tu. Advanced Materials., 2020, 2003657.  [View]

73.  "An advanced low-cost cathode composed of graphene-coated Na2.4Fe1.8(SO4)3 nanograins in a 3D graphene network for ultra-stable sodium storage". Yongjin Fang+, Qi Liu+, Xiangming Feng, Weihua Chen, Xinping Ai, Liguang Wang, Liang Wang, Zhiyuan Ma, Yang Ren, Hanxi Yang, Yuliang Cao*. Journal of Energy Chemistry., 2021, 54, 564-570.  [View]

72.  "Tuning Kinetics of Zinc Ion Insertion/Extraction in V2O5 by in-situ Polyaniline Intercalation Enables Improved Aqueous Zinc Ion Storage Performance". Sucheng Liu+, He Zhu+, Binghao Zhang+, Gen Li, Hekang Zhu, Yang Ren, Hongbo Geng, Yang Yang, Qi Liu, Cheng Chao Li*. Advanced Materials., 2020, 2001113.  [View]

71.  "In situ and operando investigation of the dynamic morphological and phase changes of a selenium-doped germanium electrode during (de) lithiation processes". Tianyi Li, Cheolwoong Lim, Yi Cui, Xinwei Zhou, Huixiao Kang, Bo Yan, Melissa L Meyerson, Jason A Weeks, Qi Liu, Fangmin Guo, Ronghui Kou, Yuzi Liu, Vincent De Andrade, Francesco De Carlo, Yang Ren, Cheng-Jun Sun, C Buddie Mullins, Lei Chen, Yongzhu Fu, Likun Zhu*. Journal of Materials Chemistry A., 2020, 8, 750.  [View]

70.  "Anchoring MnO2 on nitrogen-doped porous carbon nanosheets as flexible arrays cathodes for advanced rechargeable Zn–MnO2 batteries". Y Zhang, S Deng,Y Li, B Liu, G Pan, Qi Liu, X Wang*, X Xia*, J Tu, Energy Storage Materials., 2020, 29, 52.  [View]

69.  "Unveiling the Solid-solution Charge Storage Mechanism in 1T Vanadium Disulphide Nanoarrays Cathode". Xinqi Liang, Minghua Chen*, Hekang Zhu, He Zhu,Xuehao Cui, Jiaxu Yan*, Qinguo Chen,  Qi Liu*. Journal of Materials Chemistry A., 2020.  [View]

68.  "Synergy of Ion Doping and Spiral Array Architecture on Ti2Nb10O29: A New Way to Achieve High-power Electrodes". Shengjue Deng+, He Zhu+, Bo Liu, Liang Yang, Xiuli Wang*, Shenghui Shen, Yan Zhang, Jiaao Wang, Changzhi Ai, Yang Ren, Qi Liu*, Shiwei Lin, Yangfan Lu, Guoxiang Pan, Jianbo Wu, Xinhui Xia* and Jiangping Tu. Advanced Functional Materials., 2020.  [View]

67.  "Recent progress on MOF-derived carbon materials for energy storage". Jincan Ren+, Yalan Huang+,He Zhu, Binghao Zhang, Hekang Zhu,Shenghui Shen, Guoqiang Tan, Feng Wu, Hao He, Si Lan, Xinhui Xia*, Qi Liu*Carbon Energy., 2020.  [View]

66.  "Introducing Oxygen Defects into Phosphate Ions Intercalated Manganese Dioxide/Vertical Graphene Arrays to Boost Flexible Zinc Ion Storage". Y Zhang, S Deng, G Pan, H Zhang, B Liu, X-L Wang, X Zheng*, Q Liu*, X Wang, X Xia*, and J Tu. Small Methods., 2020, 1900828.  [View]

65.  "Construction of 1T‐MoSe2/TiC@C Branch–Core Arrays as Advanced Anodes for Enhanced Sodium Ion Storage". Y Zhang, S Deng, Y Shen, B Liu, G Pan, Q Liu, X Wang, Y Wang, X Xia, J Tu. ChemSusChem., 2020, 13,1575–1581.  [View]

64.  "Achieving ultrahigh-rate and high-safety Li+ storage based on interconnected tunnel structure in micro-size niobium tungsten oxides". Yang Yang+, He Zhu+, Jinfei Xiao, Hongbo Geng, Yufei Zhang, Jinbao Zhao, Gen Li, Xun-Li Wang, Cheng Chao Li*, Qi Liu*. Advanced Materials., 2020.  [View] 

63.  "Ultralow-strain Zn-substituted Layered Oxide Cathode with Suppressed P2-O2 Transition for Stable Sodium Ion Storage". Yanxia Wang+, Liguang Wang+, He Zhu, Jun Chu, Yongjin Fang, Lina Wu, Ling Huang, Yang Ren, Cheng-Jun Sun, Qi Liu*, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao*. Advanced Functional Materials., 2020, 1910327.  [View]

62.  "Equilibrium viscosity and structural change in the Cu47.5Zr45.1Al7.4 bulk glass-forming liquid". Hao-Ran Jiang,Benedikt Bochtler, Maximilian Frey, Qi Liu, Xian-Shun Wei, Yang Min, Sascha S.Riegler, Dan-Dan Liang, Ralf Busch, Jun Shen. Acta Materialia., 2020,184, 69-78.  [View]

61.  "Boosting High-Rate Energy Storage by Boundary Carbon Engineering". S Deng+, H Zhu+, G Wang, M Luo, S Shen, L Yang, Q Zhang, L Gu*, BLiu, Y Zhang, Qi Liu*, G Pan, X Wang, X Xia*, J Tu. Nature Communications, 2020, 11(1), 1.  [View]

2019

60.  “Bioinspired large-scale production of multidimensional high-rate anodes for both liquid & solid-state lithium ion batteries”. S Shen, S Zhang, S Deng, G Pan, Y Wang, Qi Liu, X Wang, X Xia*, J Tu. Journal of Materials Chemistry A, 2019,7, 22958-22966.  [View]

59.  "Bacterium, Fungus, and Virus Microorganisms for Energy Storage and Conversion". S Shen, R Zhou, Y Li, B Liu, G Pan, Qi Liu, Q Xiong, X Wang, X Xia*, J Tu. Small Methods., 2019, 3, 1900596.  [View]

58.  "Defect Promoted Capacity and Durability of N‐MnO2–x Branch Arrays via Low‐Temperature NH3 Treatment for Advanced Aqueous Zinc Ion Batteries". Y Zhang, S Deng, M Luo, G Pan, Y Zeng, X Lu*, C Ai, Qi Liu, Q Xiong, X Wang, X Xia*, J TuSmall., 2019, 15, 1905452.  [View]

57.  "TiC/C core/shell nanowires arrays as advanced anode of sodium ion batteries". Y Shen, Y Li, S Deng, G Pan, Q Xiong, X Ding, Y Lu, Qi LiuX Xia*, X Wang, J Tu, Chinese Chemical Letter., 2019.  [View]

56.  "High-spin sulfur mediated phosphorous activation enables safe and fast phosphorus anodes for sodium ion batteries". Jianbin Zhou, Xiaojing Liu, Linqin Zhu, Shuwen Niu, Jinyan Cai, Xusheng Zheng, Jian Ye, Yue Lin, Lei Zheng, Zixuan Zhu,Da Sun,Zheng Lu, Yipeng Zang, Yishang Wu, Junxin Xiao, Qi Liu*, Yongchun Zhu*, Gongming Wang* and Yitai Qian*. CHEM., 2019.  [View]

55.  "Popcorn-like niobium oxide with cloned hierarchical architecture as advanced anode for solid-state lithium ion        batteries". S Shen, S Zhang, X Cao, S Deng, G Pan, Qi Liu, X Wang, X Xia, J Tu. Energy Storage Materials, 2019, 09.017.  [View]

 

54.  "Ordered lithiophilic sites to regulate Li plating/stripping behavior for superior lithium metal anodes". B Liu, Y Zhang, G Pan, C Ai, S Deng, S Liu, Qi Liu, X Wang, X Xia*, J Tu. Journal of Materials Chemistry A., 2019, 7, 21794-21801.  [View]

53.  "Facet-Dependent Active Sites of a Single Cu2O Particle Photocatalyst for CO2 Reduction to Methanol". Yimin A. Wu, Ian McNulty, Cong Liu, Kah Chun Lau, Qi Liu, Arvydas P. Paulikas, Cheng-Jun Sun, Zhonghou Cai, Jeffrey R. Guest, Yang Ren, Vojislav Stamenkovic, Larry A. Curtiss, Yuzi Liu*, Tijana Rajh*. Nature Energy., 2019, 4, 957–968.  [View]

52.  "Coupled Biphase (1T‐2H)‐MoSe2 on Mold Spore Carbon for Advanced Hydrogen Evolution Reaction". S Deng, C Ai, M Luo, B Liu, Y Zhang, Y Li, S Lin*, G Pan, Q Xiong, Qi Liu, X Wang, X Xia*, J Tu. Small., 2019, 1901796.  [View]

51.  "Molybdenum Selenide Electrocatalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction". K Zhang, Y Li, S Deng, S Shen, Y Zhang, G Pan, Q Xiong, Qi Liu, X Xia*, X Wang, J Tu*. ChemElectroChem., 2019, 6, 3530–3548.  [View]

50 "Atomic-Scale Heterogeneity in Large-Plasticity Cu-Doped Metallic Glasses". C.Yuan*, Z.W.Lv, C.M. Pang, X.L. Wu, S.Lan, C.Y. Lu, L.G. Wang, H.B. Yu, J.H. Luan, W.W. Zhu, G.L.Zhang, Qi Liu, Xun-Li Wang, B.L. Shen*, J. Alloy. Compd., 2019, 798, 517-522.  [View]

49.  "Aqueous Li-Ion Battery Enabled by Halogen Conversion–Intercalation Chemistry in Graphite". Chongyin Yang, Ji Chen, Xiao Ji, Travis P. Pollard, Xujie Lü, Cheng-Jun Sun, Singyuk Hou, Qi Liu, Cunming Liu, Tingting Qing, Yingqi Wang, Oleg Borodin, Yang Ren, Kang Xu, Chunsheng Wang*, Nature., 2019, 569, 245.  [View]

48.  "Nitrogen-Doped Sponge Ni Fibers as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction". K Zhang, X Xia*, S Deng, Y Zhong, D Xie, G Pan, J Wu, Qi Liu, X Wang, J Tu*, Nano-Micro Letters., 2019, 11, 21.  [View]

47.  "Defect-Engineered MnO2 Enhancing Oxygen Reduction Reaction for High Performance Al-Air Batteries". Min Jiang, Chaopeng Fu*, Jian Yang, Qi Liu, Jiao Zhang*, Baode Sun, Energy Storage Materials., 2019, 18, 34-42.  [View]

46"Multiscale Graphene‐Based Materials for Applications in Sodium-Ion Batteries". Y Zhang, X Xia*, B Liu, S Deng, D Xie, Qi Liu, Y Wang, J Wu, X Wang, J Tu, Advanced Energy  Materials., 2019, 9, 1803342.  [View]

45"In Situ Probing Multiple‐Scale Structures of Energy Materials for Li‐Ion Batteries". He Zhu, Yalan Huang, Hekang Zhu, Liguang Wang, Si Lan, Xinhui Xia, Qi Liu*, Small Methods., 2019, 1900223.  [View]

2018

44"Empowering Multicomponent Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries by Exploring Three-Dimensional  Compositional Heterogeneities". Muhammad Rahman, Yahong Xu, Hao Cheng, Qianli Shi, Ronghui Kou, Linqin Mu, Qi Liu, Sihao Xia, Xianghui Xiao, Cheng-Jun Sun, Dimosthenis Sokaras, Dennis Nordlund, Jin-Cheng Zheng, Yijin Liu* and Feng Lin*. Energy Environmental Science., 2018, 11, 2496-2508.  [View]

43"A Monoclinic Polymorph of Sodium Birnessite for Ultrafast and Ultrastable Sodium-Ion Storage". Hui Xia*, Xiaohui Zhu, Jizi Liu, Qi Liu, Si Lan, Qinghua Zhang, Xinyu Liu, Joon Kyo Seo, Tingting Chen, Lin  Gu, Ying Shirley Meng*Nature Communications., 2018, 9, 5100.  [View]

42 "BCC-Phased PdCu Alloy as a Highly Active Electrocatalyst for Hydrogen Oxidation in Alkaline Electrolytes". Yang Qiu, Le Xin, Yawei Li, Ian T. McCrum, Fangmin Guo, Tao Ma, Yang Ren, Qi Liu, Lin Zhou, Shuang Gu, Michael J. Janik, Wenzhen Li*, JACS., 2018, 140, 16580-16588.  [View]

41"Modifying High-Voltage Olivine-Type LiMnPO4 Cathode via Mg Substitution in High-Orientation Crystal". Liguang Wang*, Han Zhang, Qi Liu, Jiajun Wang, Yang Ren, Xiaoyi Zhang, Geping Yin, Jun Wang, Pengjian Zuo*ACS Applied Energy Materials., 2018, 1, 5928-5935.  [View]

40"Capacity Fading Mechanism and Improvement of Cycling Stability of the SiO Anode for Lithium-Ion Batteries". Linghong Zhang*, Yan Qin, Yuzi Liu, Qi Liu, Yang Ren, Andrew N. Jansen*, Wenquan Lu*, J. Electrochem. Soc., 2018, 165, A2102-A2107.  [View]

39 "Approaching the Capacity Limit of Lithium Cobalt Oxide in Lithium Ion Batteries via La and Al Doping". Qi Liu, Xin Sun*, Dan Lei, Yan Qin, Jianguo Wen, Fangming Guo, Yimin A Wu, Yangchun Rong, Ronghui Kou,Xianghui Xiao, Frederic Aguesse, Javier Bareño, Yang Ren*, Wenquan Lu, Yangxing Li*. Nature Energy., 2018, 3, 936- 943.  [View]

2008-2017( Before joining CityU)


38"A Fully Solidated NaVOPO4 with Layered Structure of High-Voltage and Long-Life Span Sodium-Ion Batteries". Yongjin Fang+, Qi Liu+, Lifen Xiao, Yangchun Rong, Yadong Liu, Zhongxue Chen, Xinping Ai,  Yuliang Cao*, Hanxi Yang*, Jian Xie, Chengjun Sun, Xiaoyi Zhang, Bachir Aoun, Xianran Xing, Xianghui Xiao, Yang Ren*. CHEM., 2018, 4,1167-1180.  [View]


37"Capacity Fading Mechanism of The Commercial 18650 LiFePO4-Based Lithium-ion batteries: An In-situ Time-Resolved High-Energy Synchrotron XRD study". Qi Liu+, Yadong Liu+, Fan Yang, He Hao, Xianghui Xiao, Yang Ren, Wenquan Lu, Eric A stach, Jian Xie*ACS Applied Materials and Interface., 2018, 10, 4622-4629.  [View]

36"Efficient Photocatalytic H2 Production via Rational Design of Synergistic Spatially-Separated Dual Cocatalysts Modified Mn0.5Cd0.5S Photocatalyst under Visible Light Irradiation". Xiaolei Liu, Qi Liu, Peng Wang*, Yuzi Liu, Baibiao Huang*, Elena Rozhkova, Qianqian Zhang, Zeyan Wang, Ying Dai, Jun Lu. Chemical Engineering Journal., 2018, 337, 480-487.  [View]

35"Burning Lithium in CS2 for High-Performing Compact Li2S–Graphene Nanocapsules for Li–S Batteries". Guoqiang Tan, Rui Xu, Zhenyu Xing, Yifei Yuan, Jun Lu*, Jianguo Wen, Cong Liu, Lu Ma, Chun Zhan, Qi Liu, Tianpin Wu, Zelang Jian, Reza Shahbazian-Yassar, Yang Ren, Dean J. Miller, Larry A. Curtiss, Xiulei Ji*, Khalil Amine*, Nature Energy., 2018, 2, 17090.  [View]

34"Making Li-Metal Electrode Rechargeable by Controlling the Direction of Dendrite Growth". Yadong Liu+, Qi Liu+ (co-first author), Le Xin+, Yuzi Liu, Fan Yang, Eric A. Stach and Jian Xie*. Nature Energy., 2017, 2, 17083.  [View]


33"Revealing Mechanism Responsible for Structural Reversibility of Single Crystal VO2 Nanorods upon Lithiation/Delithiation". Qi Liu+, Guoqiang Tan+, Peng Wang+, Sasitha Abeyweera, Dongtang Zhang, Yangchun Rong, Yimin A. Wu, Jun Lu,Cheng Jun Sun, Yang Ren, Yuzi Liu, Ralph T. Muehleisen, Leah B. Guzowski, Jie Li,  Xianghui Xiao*, Yugang Sun*. Nano Energy., 2017, 36, 197-205.  [View]

32.   "Lithium Titanate Hydrates with Superfast and Stable Cycling in Lithium-Ion Batteries". Shitong Wang, Wei Quan, Zhi Zhu, Yong Yang, Qi Liu, Yang Ren, Xiaoyi Zhang, Rui Xu, Ye Hong, Zhongtai  Zhang, Khalil Amine, Zilong Tang*, Jun Lu*, Ju Li*, Nature Communications., 2017, 8, 627.  [View]


31"Proton Enhanced Dynamic Battery Chemistry for Aprotic Lithium-Oxygen Batteries". Yu Guang Zhu, Qi Liu, Yangchun Rong, Haomin Chen, Jing Yang, Li-Juan Yu, Amir Karton, Yang Ren, Xiaoxiong Xu, Stefan Adams and Qing Wang*Nature Communications., 2017, 8, 14308.  [View]


30"Quantifying Nucleation and Growth Kinetics of Microwave Nanochemistry Enabled by In-Situ High-Energy X-Ray

Scattering". Qi Liu, Min-Rui Gao, Yuzi Liu, John S. Okasinski, Yang Ren and Yugang Sun*Nano Letters., 2016, 16, 715- 720.  [View]


29"In-Situ High-Energy Synchrotron X-Ray Diffraction Revealing Precipitation Reaction Kinetics of Silver Ions with  Mixed Halide Ions". Qi Liu+, Zheng Li+, John S. Okasinski, Yang Ren, Yugang Sun*Journal of Materials Chemistry C,  2015, 3,  7492-7248.  [View]


28"High-Performance Olivine NaFePO4 Microsphere Cathode Synthesized by Aqueous Electrochemical Displacement Method for Sodium Ion Batteries". Yongjin Fang, Qi Liu, Lifen Xiao, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao*. ACS Applied Materials Interfaces., 2015, 7, 17977-17984.  [View]


27"Graphene-Modified Nanostructured Vanadium pentoxide Hybrids with Extraordinary Electrochemical Performance for Li-Ion Batteries". Qi Liu, Zhe-Fei Li, Yadong, Liu, Hangyu Zhang, Yang Ren, ChengJun Sun, Wenquan Lu, Yun Zhou, Lia  Staciu, Eric A. Stach, Jian Xie*. Nature Communications., 2015, 6, 6127.  [View]


26 "Facile Preparation of Graphene/SO2 Xerogel Hybrids as the Anode Material in Li Ion Batteries". Zhe-Fei Li, Qi Liu, Yadong Liu, Le Xin, Fan Yang, Yun Zhou, Hangyu Zhang, Lia A. Stanciu, Jian Xie*ACS Applied Materials Interfaces., 2015, 7, 27087-27095.  [View]


25 "Dynamic Lithium Intercalation/Deintercalation in 18650 Lithium Ion Battery by Time-Resolved High Energy Synchrotron X-Ray Diffraction". Hao He, Bo Liu, Ali Abouimrane, Yang Ren, Yuzi Liu, Qi Liu, Zi-Sheng Chao*. J. Electrochem. Soc., 2015, 162, A2195-A2200.  [View]


24"Novel Pyrolyzed Polyaniline-Grafted Silicon Nanoparticles Encapsulated in Graphene Sheets as Li-Ion Battery Anode". Zhe-Fei Li, Hangyu Zhang, Qi Liu, Yadong Liu, Lia Stanciu, Jian Xie*, ACS Applied Materials and Interfaces., 2015, 6, 5996-6002.  [View]

23"Failure Study of Commercial LiFePO4 Cells in Over-Discharge Conditions Using Electrochemical Impedance Spectro Spectroscopy". Yadong Liu, Qi Liu, Zhefei Li, Yang Ren, Jian Xie*, Hao He, Fan Xu, J. Electrochem. Soc., 2015, 161, A620-A632.  [View]

22"Hierarchical Nanocomposites of Vanadium Oxide Thin Film Anchored on Graphene as High-Performance  Cathodes in Li-Ion Batteries". Zhe-Fei Li, Hangyu Zhang, Qi Liu, Yadong Liu, Lia Stanciu, Jian Xie*. ACS Applied Materials Interfaces., 2014, 6, 18894-18900.  [View]

21"In Situ X-Ray Near-Edge Absorption Spectroscopy Investigation of the State of Charge of All-Vanadium Redox  Flow Batteries". Chuankun Jia+, Qi Liu+, Cheng-Jun Sun, Fan Yang, Yang Ren, Steve M Heald, Yadong Liu,  Zhe-Fei Li, Wenquan Lu, Jian Xie*. ACS Applied Materials Interfaces., 2014, 6, 17920.  [View]


20"The Structural Evolution of V2O5 Nanocrystals during Electrochemical Cycling Studied Using In Operando Synchrotron Techniques". Qi Liu, Yadong Liu, Chengjun Sun, Zhefei Li, Yang Ren, Wenquan Lu, Eric A. Stach, Jian Xie*Electrochimica Acta., 2014, 136, 318-322.  [View]


19"Rate-Dependent, Li Ion Insertion/Deinsertion Behavior of LiFePO4 Cathodes in Commercial 18650 LiFePO4 Cells". Qi Liu, Hao He, Zhe-Fei Li, Yadong Liu, Yang Ren*, Wenquan Lu, Jun Lu, Eric A. Stach, Jian Xie*. ACS Applied Materials Interfaces., 2014, 6, 3282-3289.  [View]


18"Covalently-Grafted Polyaniline on Graphene Oxide Sheets for High Performance Electrochemical Supercapacitors". Zhe-Fei Li, Hangyu Zhang, Qi Liu, Yadong Liu, Lia Stanciu, Jian Xie*. Carbon., 2014, 71, 257-267.  [View]


17"Fabrication of High-Surface Area Graphene/Polyaniline Nanocomposites and Their Application in Supercapacitors". Zhe-Fei Li, Hangyu Zhang, Qi Liu, Lili Sun, Lia Stanciu, and Jian Xie*ACS Applied Materials Interfaces.,  2013, 5, 2685.  [View]


16"Failure Investigation of LiFePO4 Cells in Over-Discharge Conditions". Hao He, Yadong Liu, Qi Liu, Zhefei Li, Fan Xu, Clif Dun, Yang Ren, Mei-xian Wang, Jian Xie*.  J. Electrochem. Soc.2013, 160, A793-A804.  [View]


15"Enhanced Pt/C Catalyst Stability Using p-Benzensulfonic Acid Functionalized Carbon Blacks as Catalyst  Supports". Fan Xu, Mei-xian Wang, Lili Sun, Qi Liu, Hong-fang Sun, Eric A. Stach, Jian Xie*. Electrochimica Acta., 2013,  94, 172-181.  [View]


14"Structural Modification of Graphene Sheets to Create a Dense Network of Defect Sites". Mei-xian Wang, Qi Liu, Zhe-Fei Li, Hong-fang Sun, Eric A. Stach, and Jian Xie*. J. Phys. Chem. Lett., 2013, 4,1484-1488.  [View]


13"Synthesis of Mesoporous Chromium Phosphates via Solid-State Reaction at Low Temperature". Qi Liu, Hao He, Zi-Sheng Chao*, Jian Xie*, Eli Ruchenstein*, New J. Chemistry., 2012, 36, 2648-2648.  [View]

12"Preparation of High-Surface-Area Carbon Nanoparticle/Graphene Composites". Mei-xian Wang, Qi Liu, Hong-fang Sun, Eric A. Stachc, Hangyu Zhang, Lia Stanciu, Jian Xie*Carbon., 2012, 50, 3845-3853.  [View]

11"Failure Investigation of LiFePO4 Cells under Overcharge Conditions". Fan Xu, Hao He, YaDong Liu, Clif Dun, Yang Ren, Qi Liu, Mei-xian Wang, Jian Xie*, J. Electrochem. Soc.2012, 159, A678-A687.  [View]


10.  "Preparation of High Surface Area Nano-Structured Graphene Composites". Meixian Wang, Qi Liu, Hong-fang Sun, Eric A Stach, Jian Xie*ECS Transactions., 2012, 41, 95-105.  [View]


9"Hydrogen Production via Auto-Thermalreforming of Bio-Ethanol: The Role of Iron in Layered Double Hydroxide-Derived Ni0.35Mg2.65AlO4.5±δ Catalysts". Lihong Huang, Qi Liu, Rongrong Chen, Andrew T. Hsu*Applied Catalysis A: General., 2011, 393, 302-308.  [View]


8"Enhancing the Catalytic Performance of Pt/C Catalysts Using Steam-Etched Carbon Blacks as a Catalyst Support". Mei-xian Wang, Fan Xu, Qi Liu, Hong-fang Sun, Rui-hua Cheng, Hao He, Eric A. Stach, Jian Xie*. ECS Trans., 2010, 33, 507-531.  [View]


7"Nanoscale Graphite-Supported Pt Catalysts for Oxygen Reduction Reactions in Fuel Cells". Mei-xian Wang, Fan Xu, Hong-fang Sun, Qi Liu, Kateryna Artyushkova, Eric A. Stach, and Jian Xie*Electrochimica. Acta., 2011, 56, 2566-2573.  [View]


6"Investigation of Carbon Corrosion Process for Polymer Electrolyte Fuel Cells Using RDE Technique". Fan Xu, Mei-xian Wang, Qi Liu, Hong-fang Sun, Seth Simonson, Noma Ogbeifun, Eric A. Stach, Jian Xie*. J. Electrochem. Soc., 2010, 157, B1138.  [View]


5"Preparation and Characterization of Graphitic Particles as Alternative Support for Oxygen Reduction Reaction Catalysts in Fuel Cells". Mei-xian Wang, Fan Xu, HongFang Sun, Qi Liu, Kateryna Artyushkova, Eric Stach, Jian Xie*ECS Transactions., 2010, 33, 533-544.  [View]


4"Layered Double Hydroxide Derived Co0.3Mg2.7Al1-xFexO4.5±δ Catalysts for Hydrogen Production via Auto-Thermal Reforming of Bio-Ethanol". Lihong Huang, Qi Liu, Rongrong Chen, Andrew T. Hsu*. Catalysis Comm., 2010, 12, 40-45.  [View]


3"Investigation of Carbon Corrosion in Polymer Electrolyte Fuel Cells Using Steam Etching". Meixian Wang, Qi Liu, Hong-fang Sun, Noma Ogbeifun, Fan Xu, Eric A. Stach, Jian Xie*. Materials Chemistry and Physics., 2010, 123,761-766.  [View]

2"Synthesis of Mesoporous La-, Cu-, and Cr-Doped Aluminophosphates and Their Catalytic Behavior in the Dehydration of Glycerol". Shao-You Liu, Chun-Jiao Zhou, Qi Liu, Guo-Cong Liu, Cai-Juan Huang, Zi-Sheng Chao*. ChemSusChem., 2008, 1, 578-578.  [View]

1"Synthesis and Characterization of Lanthanum Oxide Nanotubes Using the Dendrimers as Template". Li Tao, Cheng-Gao Sun, Mei-Lian Fan, Qi Liu, Cai-Juan Huang, He-Sheng Zhai, Hai-Long Wu, Zi-Sheng Chao*Studies in Surface Science and Catalysis., 2007, 165, 339.  [View]

bottom of page